Zon Jongen Meisje

OR

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Wat zijn onze doelstellingen?
De samenwerking tussen ouders en school optimaliseren.
- Het organiseren van diverse activiteiten op school d.m.v. denk- en   hulpgroepen.
- Het fungeren als klankbord voor ouders en school.

Wat doet de ouderraad?
In samengestelde hulp-en denkgroepen organiseren we de eerder genoemde activiteiten. In de denkgroepen zitten leerkrachten, leden van de ouderraad en ouders. Verder beheren we de financiën van de ouderbijdrage en stellen we hiervoor een begroting op. Ook fungeren we als spreekbuis namens ouders naar de schooldirectie.

Samenstelling
We streven ernaar om binnen de ouderraad een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te hebben van de verschillende ouders van leerlingen van school. De ouderraad wordt gevormd uit alle ouders. Iedere ouder die hiervoor belangstelling heeft, kan zich verkiesbaar stellen. De zittingsperiode is 3 jaar. De samenstelling van de ouderraad wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse openbare jaarvergadering.
Het gewenste aantal leden ligt daarbij tussen de 10 en 15 personen, zodat de verschillende activiteiten ook goed opgepakt kunnen worden door afgevaardigden uit die ouderraad.
De ouderraad bestaat uit :

  • Voorzitter
  • Vice-voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Leden

Afspraken en besluitvorming rondom nieuwe leden

  • Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad.
  • Uit een gezin kan slechts 1 persoon zich kandidaat stellen.
  • Er wordt rekening gehouden met o.a. de spreiding per klas en of diegene past binnen de ouderraad. Daarbij kijken we naar competenties als enthousiasme,  kunnen luisteren maar ook of iemand zijn zegje durft te doen, inzet en bereidheid voor deelname aan de vergaderingen en denkgroepen etc.
  • De besluitvorming vindt plaats op basis van algehele overeenstemming binnen de huidige leden.

Wat is de rol van een ouderraadlid?
- Deelname aan vergaderingen.
- Deelname in denkgroep(en) en beheren van de financiën voor de betreffende activiteit.
- Klassenouder zijn, bij voorkeur in de groep van je eigen kind.

Wat is de rol van een klassenouder?
- Aanspreekpunt voor ouders voor algemene zaken.
- Hulp verlenen bij het vieren van de verjaardag van de groepsleerkracht.
- Eventueel extra inzet bij afscheid, pensioen, lustrum etc.
- Aanspreekpunt voor ouders bij problemen of doorverwijzing naar de groepsleerkracht en/of directie.
- Voor aanvullende informatie zie het document klassenouder, op te vragen bij de ouderraad.

Welke activiteiten organiseren we dit schooljaar:
- Sinterklaasviering 
- Kerstviering 
- Carnaval 
- Koningsspelen 
- St. Petrusdag 
- Avond 4-daagse 

Wat kunt u doen?
Voor alle activiteiten kunnen we hulp van ouders goed gebruiken. De kinderen vinden dit vaak ook erg leuk.  Wilt u zich aanmelden dan kan dat altijd, neem hiervoor contact op met Rachel de Punder-Bertens de secretaresse van school of e-mailen naar info.petrus@stichtingtalentis.nl.

Alle vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, vinden plaats op school en beginnen om 19.30 uur. 
 
Waarom betaalt u een ouderbijdrage?
Om alle activiteiten te financieren vragen we een vrijwillige ouderbijdrage aan alle ouders. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de algemene jaarvergadering.
U ontvangt van onze penningmeester een factuur met het verzoek de bijdrage over te maken. Ouders van instromende leerlingen betalen een evenredig deel van de ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, kan zonder deze bijdrage een groot aantal activiteiten niet doorgaan.

Tijdens de algemene jaarvergadering legt de ouderraad verantwoording af aan alle ouders over de besteding van de ouderbijdrage.

Heeft u nog vragen?
Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, denk-/ of hulpgroepen, neem dan contact op met de klassenouder van uw kind. U kunt ook de voorzitter van de ouderraad benaderen of uw vraag mailen naar
info.petrus@stichtingtalentis.nl.